Sliced Porosity Block , Chengdu
Architect: Steven Holl Architects